Ф.Д. Климчук (Минск)

 

 

Бытование текстов «Богогласника» в устной традиции: псальма «Пасли пастыри...» на юге Беловежья

 

Публикуемые материалы записаны в ноябре-декабре 1974 г. в сёлах Каменюки (местн. Камыэнюк&і) и Огородники Подбельские (местн. Горьǘднык&і) Каменюкского сельсовета Каменецкого района Брестской области. Эти сёла расположены на южной окраине Беловежской (местн. Балавіжськ&ыйі) Пущи. В селе Каменюки находится Музей природы Беловежской пущи. Материалы диалектного словаря с. Каменюки частично опубликованы. [1]

Замечания к транскрипции. Буква [ü] обозначает "умляут", буква [ь] перед [ü] – мягкость предыдущего согласного, значок [&] -- полумягкость предыдущего согласного, значок [] — ударение. Буква [ę] – носовой [е], употребляется (непоследовательно) в текстах с польской языковой основой. Согласные перед им твердые. Дифтонгические сочетания [Звуки "среднего" характера] обозначаются двумя буквами, например, [ыі], [іы], [ыэ], [эы].

Информаторы, от которых записаны тексты:

1. Кмита Анна Григорьевна: родилась в 1909 г. в с. Подбела (местн. Пудбіла), в 9 км. от Каменюк, в Каменюки вышла замуж. Тексты №№ 1—20, записаны 6.12.1974 г.

2. Мартысюк Анисья Степановна: родилась в 1894 г. у с. Огородники Подбельские. Там и жила в 1974 г. (время записи текстов песен). Тексты №№ 51-71, 89, записаны 24.11.1974 г. и 26 11.1974 г.

3. Венярская Софья Мартыновна: родилась в 1889 г. в с. Кивачино Пружанского района. В 1911 г. вышла замуж в с. Огородники Подбельские. В этом селе от нее сделаны записи. Сообщила песни, усвоенные ею в с. Кивачино. Тэксты №№ 72—84, 92, 96, записаны 24.11.1974 г. и 26.11.1974 г. Село Кивачино тоже примыкает к Беловежской пуще. Расстояние от Огородников Подбельских до Кивачино по прямой линии, через Пущу, около 17 км., а окольным путем – около 40 км.

 

№ 2.

Пасл&і пастыріовцы на гоурі,

Там увіделі Матер на скалі.

На той скалеступку знаты,

Дэ стоуяла Божа Маты.

Там воду бырут,

Всіым віырным дают.

"О прычыстая Дева Марія,

Где в Пічаеве ікона твоя?

Чуда твоя над чудамы

Показалась над туркамы,

Бо твоя сыла

Страшна йім была.

Матер Божая, моцна царыіца,

Мы пред тобою падем на ліца".

Турк&і, татары смело ступал&і,

Матер Божую божком назвал&і:

"На поветру стойіт божка,

Прышло з ею много войська".

Йіх жэ ж всыі стріылы

Назад л&этыіл&і.

Йіх&і стріылы ся выртают

І йіх самых забывают —

"Ныдоля наша:

Забытый паша".

 

№ 52.

Пасл&і пастырі овцы на горі,

Увіделі Божу Матер на скалі.

На тüй скалі ступк&і знаты,

Дэ стояла Божа Маты.

Там воду бырут,

Всіым вірным дают.

"О прычыстая Дева Марія,

Дэ в Печаевы ікона твоя?

Чудо твоя над чудамы

Показала над туркамы,

Бо твоя сыла всех победіла.

Во второк рано браму обл&егл&і,

Законніковы главу істял&і.

Он взяв, нысэ свою главу,

Божьüй Матцы дае славу,

Прэд образ паде, дух свьüй прэдаде.

Турк&і-татары смело ступал&і,

На горустрелы як дошч пускал&і.

Тыйі стрелы всё выртал&і

І йіх самых убывал&і.

"Ныдоля наша: забытый паша".

"Вы хрыстіянэ, — турок пытае, —

Шчо то за пані на горісіяе,

З ею войсько із мечамы

Поступае всё за намы,

Ны йдэ зымлёю, но облакамы?"

Но хрыстіянэ то йім сказал&і:

"То Матер Божа, с нею ангелы.

Йійіобраз в монастырі

Чуден-славен Божüй сылы,

Котору мае і всім збавляе".

 

 

№ 73.

Паслі пастыры оўцы на горы,

Увідзелі Божу Мацер на скале.

На той скале ступкі знаці,

Дзе стояла Божа Маці.

Там воду бэрут,

Усем верным дают.

О прычыстая Дзева Марія,

Гдзе ў Печаеві ікона твоя?

Чудо твоя над чудамі

Показала над туркамі,

Бо твоя сіла ўсех победзіла.

Во ўторок рано браму облеглі,

Законніковы (Свяшчэннікові) главу істялі.

Он ўзяў, несе свою главу,

Божэй матке дае славу,

Пред образ падзе, дух свой предадзе.

Туркі-татары смело ступалі,

На гару стрелы, як дошч пускалі.

Тыйі стрелы ўсё верталі

І йіх самі убівалі:

“Нідоля наша: забіты паша.

Вы хрысціяне, -- турок пытае, --

Шчо то за пані на горе сіяе?

С нею войско із мечамі

Поступае ўсё за намі,

Не йдзе землёю, но облакамі”.

Но хрысціяне то йім сказалі:

“То Мацер Божа, с нею ангелы.

Ее образ у монастыре,

Чуден-славен Божей сіле,

Котору мае і ўсем з’яўляе”.

 

 

[1] Ф.Д. Клімчук. З лексікі вёскі Камянюкі Камянецкага раёна // Жывое народнае слова. Дыялекталагічны зборнік. Мінск: Навука і тэхніка, 1992. С. 36–55; Он же. Словы з-пад Белавежскай пушчы // Жывое наша слова. Дыялекталагічны зборнік. Мінск: Беларуская навука, 2001. С. 63–78.

 

 

 

 

© Климчук Ф.Д., 2007

 


Наверх

Назад

На главную

 

Hosted by uCoz